търговия с черни метали

Производство на арматурни заготовки и арматурни мрежи

Търговия, внос и износ на черни метали

Търговия, внос на периодичен профил и бетонно желязо

НовиниФероком АД

"АСИМА ГРУП" АД уведомява обществеността на община Родопи и с. Златитрап, че има инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ 022250, 022259, 022262 - база за метали, производство на арматурни заготовки - съответстващи на имот с идентификатор 22.326, местност "Камиша", с. Златитрап, общ. Родопи; и имот с идентификатор 22.182, местност "Камиша", с Златитрап, общ. Родопи за промяна на предназначението на земеделска земя, като разширение на действащия УПИ за обект: "База за метали, производство на арматурни заготовки.

Всички, които желаят да изразят мнение и становища могат да го направят писмено в община Родопи, кметство с. Златитрап или РИОСВ - Пловдив (адрес: гр. Пловдив, бул. Марица 122, e-mail: riosv_plovdiv@dir.bg, тел/факс: 032/628994).